'ഉളുപ്പുണ്ടോ നിങ്ങള്‍ക്ക്'ന്യൂസ്അവറില്‍ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ നേതാവിന് വിമര്‍ശനവുമായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കര്‍

  • Видео
  • о видео
  • поделиться

Смотреть видео 'ഉളുപ്പുണ്ടോ നിങ്ങള്‍ക്ക്'ന്യൂസ്അവറില്‍ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ നേതാവിന് വിമര്‍ശനവുമായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കര്‍

665, 576   |   1 год. назад  |   2, 834 - 533
 

'ഉളുപ്പുണ്ടോ നിങ്ങള്‍ക്ക്'ന്യൂസ്അവറില്‍ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ നേതാവിന്  വിമര്‍ശനവുമായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കര്‍

Скачайте изображение (превью) выбрав качество


320x180 480x360 640x480 1280x720

'ഉളുപ്പുണ്ടോ നിങ്ങള്‍ക്ക്'ന്യൂസ്അവറില്‍ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ നേതാവിന് വിമര്‍ശനവുമായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കര്‍
Nidhin Kanichery and Adv Jayasankar clash in News Hour

Asianet News - Kerala's No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►

Покажите вашим друзьям, добавьте в соцсети

Ссылка на страницу с видео:

 

Ссылка HTML на страницу с видео:

 

Код для вставки плеера:

'ഉളുപ്പുണ്ടോ നിങ്ങള്‍ക്ക്'ന്യൂസ്അവറില്‍ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ നേതാവിന്  വിമര്‍ശനവുമായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കര്‍

  • Комментарии ВК
Уважаемые друзья!

Источником всего видеоконтента, в том числе проигрывающегося на страницах ресурса androidmafia.ru, является сторонний видео ресурс, а именно общедоступный видеохостинг YouTube.com, предоставляющий открытый доступ к своему видеоконтенту (используя открытую и общедоступную технологию video API3 youtube.com)!

Проблемы с авторскими правами

Если вам принадлежат авторские права на данное видео, которое было загружено без вашего согласия на YouTube.com, перейдите на страницу этого видео сайта YouTube.com , нажмите на ссылку под проигрывателем Ещё -> "Пожаловаться" -> "Нарушение моих прав" и в выпадающем меню, выбирите, что именно нарушается и нажмите кнопку "Отправить".Неприемлемый контент

Чтобы сообщить о неприемлемом видео, перейдите на YouTube, нажмите на ссылку под проигрывателем Ещё -> "Пожаловаться" и выбирите в "Сообщить о нарушении" что именно вас не устраиваеи в этом видео. Подробнее о наших правилах читайте в Условиях использования.